Işık Tour

Banner

KURUMSAL

Hakkımızda
Vizyonumuz
Misyonumuz
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Kadromuz
Bilanço / Faaliyet Raporu


E-BÜLTEN ABONELİĞİ

Avantajlarımızdan Haberdar Olmak İçin E-mail Adresinizi Kaydediniz
ANKET


DÖVİZ PİYASALARI
KUR ALIŞ SATIŞ

HAVA DURUMU 
Hakkımızda

IÞIK TUR TAÞIMACILIK
 
1989 yýlýnda kurulan firmamýz 2006 yýlýnda bugünkü þeklini aldý. Ana faaliyet alaný personel ve öðrenci taþýmacýlýðý olan Iþýk Turizm, reel sektör firmalarýna, okullara, kamu kurumlarýna, birçok sertifika ile belgelenmiþ standartlarda personel ve öðrenci taþýmacýlýðý alanýnda hizmet vermektedir.

Personeline, müþterilerine ve çevresine etkin, verimli, adaletli bir yönetim anlayýþýna sahip olmakla birlikte kurulduðu günden itibaren ihtiyaçlar ve beklentiler doðrultusunda kendisini gün geçtikçe geliþtirmiþtir.
 
 
IÞIK TUR , Bugün yaþadýðý personel ve öðrenci taþýmacýlýðý ve geçmiþten gelen tecrübesi dahilinde, disiplin ve güvenliði ön planda tutarak, çocuklarýnýzý evlerinden okullarýna, okullarýndan evlerine en iyi þekilde ulaþtýrmak için en güvenli ve konforlu þartlarý saðlamaktadýr. Sürücülerimiz iþinde uzman, güvenilir ve sorumluluk sahibi kiþilerdir. Son model araçlarýmýzla öðrenci servis taþýmacýlýðýnýn rahat, konfor, huzur ve güven içinde yapýlabilmesi için araçlar kontrol edildikten, sürücüler ise titizlikle denetlendikten sonra hizmete baþlamaktadýr. 

2008 yýlý itibariyle ISO 9001:2000 Kalite Güvence ve TSE sistemlerindeki gerekli þartlarý yerine getirmiþ, ayrýca 2009 yýlýnda D2 Yetki Belgesi (Þehirler Arasý Yolcu Taþýma) ve ISO Kalite Yönetim belgelerini almýþ durumdayýz.
HÝZMET SERTÝFÝKALARIMIZ
 ISO 9001:2000 BELGESÝ MARKA TESCÝL BELGESÝ  D2 YETKÝ BELGESÝ  K1 YETKÝ BELGESÝ 

      Resimlerin büyük hallerini görmek için üzerine týklayýnýz.