Işık Tour

Banner

KURUMSAL

Hakkımızda
Vizyonumuz
Misyonumuz
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Kadromuz
Bilanço / Faaliyet Raporu


E-BÜLTEN ABONELİĞİ

Avantajlarımızdan Haberdar Olmak İçin E-mail Adresinizi Kaydediniz
ANKET


DÖVİZ PİYASALARI
KUR ALIŞ SATIŞ

HAVA DURUMU 
Misyonuz

KURUMSAL MÝSYONUMUZ
 
Þirketimizin yetenek ve kapasitesi doðrultusunda, müþterilerimizin tüm ürün ve hizmet beklentilerini dünya standartlarýnda karþýlamak.

Müþterilerimizin, çalýþanlarýmýzýn ve hissedarlarýmýzýn memnuniyetlerini artýrmak.

Amaçlarýmýzý çevreye ve doðaya zarar vermeden, iliþkide olduðumuz kurum ve kiþilerle uyum içerisinde gerçekleþtirmek.


Personel taþýmacýlýðý alanýnda göstermiþ olduðumuz üstün baþarý ve tecrübeyi, öðrenci taþýmacýlýðýna aktarmak için yola çýktýk.

 Eðitim kurumlarýnýn yöneticileri ve deðerli öðrencilerimizin ebeveynleri ile birlikte koordineli olarak standartlar ve sistemler doðrultusunda öðrenci taþýmacýlýðý hizmetini en üstün kalite anlayýþý ile sunmak amacýndayýz.

 Gençlerimizin, geleceðimiz olduðunun bilincinde olup “Geleceði Taþýyoruz” düþüncesi ile yola çýktýk. Bu düþüncemiz doðrultusunda, gerek standartlarý yükseltmek gerek maksimum memnuniyeti saðlamak için deneyimli uzman kadromuzla birlikte sürekli çalýþmaktayýz.

 Servis araçlarýmýz, yasal olarak belirlenmiþ donanýmlara sahip olduðu gibi ayrýca Akýllý Araç Takip Sistemlerine de sahiptir.

 Servis araç sürücülerimiz, öðrenci servis standartlarýnýn gerektirdiði eðitimleri almýþ ve diðer yasal belgelere sahip vizyonu yüksek kiþiler arasýndan seçilmektedir.