Işık Tour

Banner

KURUMSAL

Hakkımızda
Vizyonumuz
Misyonumuz
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Kadromuz
Bilanço / Faaliyet Raporu


E-BÜLTEN ABONELİĞİ

Avantajlarımızdan Haberdar Olmak İçin E-mail Adresinizi Kaydediniz
ANKET


DÖVİZ PİYASALARI
KUR ALIŞ SATIŞ

HAVA DURUMU 
Vizyonumuz

KURUMSAL VÝZYONUMUZ
 
Kalitenin tek baþýna gerçekleþmeyeceðinden hareketle, kaliteli hizmet için taþýmacýlýkta tepeden týrnaða ortak bir felsefe yaratýlmasý ve herkesin bunu kabul ederek hareket etmesi çok önemli.
 
Tüm çalýþmalarýmýz ortak bir sorumluluk bilincine sahiptir. Müþterilerimizin ihtiyaç ve taleplerini karþýlayacak þekilde kendimizi sürekli geliþtirmeyi  
ve yenilemeyi müþteri memnuniyetindeki hedefimiz olarak görmekteyiz. Ýþletmemiz ve müþterimiz arasýndaki hizmet alýþveriþindeki memnuniyet, iþletmemizin vereceði hizmetin sonraki dönemlerde de talep edilmesi açýsýndan da oldukça önem taþýmaktadýr.
 
Global ekonomiyle öne çýkan uluslararasý rekabet, iþletmelerin hizmetlerinde farklýlaþarak öne çýkmayý beraberinde getirdi. Yeni dönemde sadece bir ürünü veya hizmeti sunmak yeterli olmamaya baþladý
 
En iyi ve en mükemmel hizmette esas olan ise, hizmet alacak olanýn hassasiyetinin çok iyi deðerlendirilmesi ve verilen hizmetin müþterinin ihtiyaçlarýnýn ötesinde ona yeni vizyonlar katabilmesidir.
 
Koþulsuz müþteri memnuniyeti, toplam kalite yönetimi gibi yeni deðerler, iþletmenin piyasadaki varlýðýnýn devam etmesi için gözardý edilemeyecek bir zorunluluk olarak ortaya çýktý. Bu noktada müþteriye en devamlýlýðýmýz adýna önemli bir duruþ sergiliyoruz.
 
Üretimden tüketime kadar olan süreçte, ben kimim, ne üretiyorum, nasýl üretmeliyim, kime nasýl sunmalýyým hareketi önemli olduðu kadar; müþteri açýsýndan da ben kimim, ne talep ediyorum, kimden nasýl almak istiyorum sorularýyla empati kurulmasý, hizmetin en doðru þekilde verilmesini saðlayacaktýr.